អាហារូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១២ទៅប្រទេសសឹង្ហបុរី

អាហារូបករណ៍ដែលផ្តល់អោយតែសិស្សខ្មែរនៅវិទ្យាល័យ ទៅរៀនបរិញ្ញាបត្រ៤ឆ្នាំបានមកដល់ទៀតហើយ។ អាហារូបករណ៍នេះមានឈ្មោះថា AY2018 ASEAN Scholarship for Cambodia។ ថ្ងៃផុតកំណត់ ទី១៦ មិថុនា ២០១៧។ ចូររុះរាន់ឡើង។

សិទ្ធិទទួលបាន

  • មានសញ្ជាតិកម្ពុជា
  • កើតចាប់ពីឆ្នាំ២០០១-២០០៣
  • បានបញ្ជប់ថ្នាក់ទី១០យ៉ាងតិច
  • ត្រូវបង្ហាញថាបានរៀនភាសាអង់គ្លេស
  • ទទួលបានការសិក្សាល្អក្នុងថ្នាក់
  • មានកម្រិតភាសាអង់គ្លេសល្អ និងមានកំណត់ត្រាចូលរួមសកម្មភាពក្នុងថ្នាក់

បេក្ខជនដែលជាប់ short-listed នឹងត្រូវបានទំនាក់ទំនងសម្រាប់ធ្វើតេស្តនិងសម្ភាសន៍ ១សប្តាហ៍មុន។ មានតែអ្នកដែលជាប់ short-listed ដែលនឹងត្រូវបានទំនាក់ទំនង។

រាល់បេក្ខជនត្រូវបានគាំទ្រអោយដាក់ពាក្យតាម online application system។​ ប្រសិនបើបេក្ខជនមានការលំបាក់ដាក់ពាក្យ online សូមទំនាក់ទំនងទៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដើម្បីទទួលបានពាក្យ (hard copy)។

Ministry of Education, Youth and Sport

#80, Norodom Boulevard,

Phnom Penh

Cambodia

រាល់បេក្ខជនត្រូវផ្ញើរឯកសារខាងក្រោមទៅក្រសួងអប់រំសឹង្ហបុរី៖

  • Birth Certificate;
  • Identity Card / Passport (if any); and
  • School Examination Result Slips for the last two years

ASEAN Scholarships (Cambodia) / <indicate online application number if applicable>

Ministry of Education

Student Placement and Services Division

1 North Buona Vista Drive

Singapore 138675

ចូរទៅគេហទំព័រដើម នៅទីនេះ

 

Facebook Comments