ជំនាញសម្រាប់ការប្រឡង: គន្លឹះ ៤ យ៉ាងអាចជួយអ្នកក្នុងការប្រឡងស្តាប់ (listening exams)

ក្នុងការប្រឡងឲ្យបានជោគជ័យ ការត្រៀមខ្លួនគឺជាកត្តាសំខាន់។ វិធីដ៏ល្អបផុតមួយដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រឡងស្តាប់គឺធ្វើយ៉ាងណាស្តាប់នូវការសន្ទនាជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានច្រើនដូចដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ខាងក្រាមនេះគឺជា  transcript នៃការសន្ទនាគ្នាក្នុងកម្មវិធីបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ BBC។ បន្ទាប់ពីអាន​ transcript នេះរួច យើងបានធ្វើការសង្ខេបនូវគន្លឺះសំខាន់របស់កិច្ចសន្ទនាណេះផងដែរ។ តោះអានទាំងអស់គ្នា!

Rob: For all exams, preparation is important. And one of the best ways to prepare yourself for a listening exam is to listen to as much spoken English as possible, as often as you can. That’s what this student does…

Student: I think that one of the best things is watching TV because even if you don’t understand it, you can understand it from the picture, but your listening skills are improved. But even better, I think, it’s radio, listening to the radio, because you have to concentrate only on sounds, not on the picture.

Rob: So TV or radio are great places to listen to authentic English. Don’t forget that you can also practise your listening skills by watching movies and listening to music. If you listen to something that you find interesting, you are more likely to enjoy the experience and as a result improve your listening.

Also, get hold of some practice tests on CD or as mp3 files and listen to them often. As well as giving you further practice in listening, these tests allow you to become familiar with the format of the exam and let you know how many times you’ll hear the listening text in the real test.

There’s no need to be in a quiet room to do the practice tests. In fact, it’s often better if you’re not – this forces you to focus on the key speakers, with background noise and distractors going on. Language teacher Margaret John says this will help…

Language teacher, Margaret John: Some examinations deliberately put distractors, such as noisy environments like Tube stations and bus stations and airports, behind the speakers. If you’ve been practising listening that way, you will be in a much better position in exam conditions to be able to handle this problem.

Rob: When you’re finally in the real exam, make sure you can hear properly. If you have a problem, tell the examiner right at the beginning – after the exam is too late!

These tips will hopefully get you going in your listening exam. Good luck!

សង្ខេប៖

Here's a summary of our tips to help you prepare for your listening exam:

1- Watch English TV and movies / Listen to English radio and music
2- Do some practice tests 
3- practise in a noisy environment
4- In the exam, make sure you can hear properly
Facebook Comments