វិទ្យាសាស្ត្រពិតទាំង១០ជាមួយការលេងទឹក


១. Slow Motion Ball

២. Water Fire Starter

៣. No Leak Magic Bag

៤. Liquid Stacking

៥. Invisible Bottle

៦. Dancing Liquid

៧. Magic Water Barrier

៨. Leidenfrost Effect

៩. Reverse Illusion

១០. Reversing Liquid

 

Facebook Comments