របៀបមើលមិត្តល្អ និងមិត្តមិនល្អ

ការរាប់អានគ្នាសំដែងនូវការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក ទាំងសងខាងមិនចង់កេងចំណេងគ្នានោះទេ នេះទើបហៅថាជាមិត្តល្អ។ ប៉ុន្តែយើងគេចមិនផុតឡើយ ពេលខ្លះត្រូវជួបមនុស្សដែលរាប់អានយើងមើលឃើញតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនគិតពីយើងសោះ។ យើងតែងតែចង់បានមិត្តល្អរាប់អានគ្នារហូតណាស់ ហើយចង់ទុកគេរាប់អានរហូតដល់ចាស់សក់ស្កូវរៀងៗខ្លួន។ តើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបយើងអាចរកឃើញមនុស្សបែបនោះ? តាមពិត យើងអាចសង្កេតចរិតលក្ខណៈរបស់មិត្តល្អបាន។ ខាងក្រោមនេះជាការដកស្រង់ខ្លីៗអំពីចរិតលក្ខណៈពិតរបស់មិត្តល្អ ដែលអ្នកអាចយកពិសោធមិត្តអ្នកបាន។

Facebook Comments