All posts by GenieDang

ឥទ្ធិពលនៃការសួរសំណួរ

តើអ្នកធ្លាប់មានកិច្ចសន្ទនាជាមួយនរណាម្នាក់ ដែលគេបានឆ្លើយតបនឹងអ្នក ត្រឹមតែពាក្យពីរ ឬបីម៉ាត់ បន្ទាប់និយាយចប់ អ្នកក៏ដើរចេញទាំងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអ្នកបានយល់ដឹងពីគេ ឬទទួលបានព័ត៌មានពីគេតិចតួចណាស់? គេម្នាក់នោះប្រហែលជាគ្មានចេតនាផ្តល់នៅចម្លើយដល់អ្នកយ៉ាងខ្លីដូច្នេះទេ នេះប្រហែលមកពីសំណួរដែលអ្នកសួរទៅគេនោះមានបញ្ហាទៅវិញទេ។ មានមនុស្សជាគឺមិនបានដឹងពីរបៀបសួរសំណួរឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេ។

១. សុជីវធម៌

គន្លឹដ៏សំខាន់មួយក្នុងការសួរសំណួរឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺ ត្រូវសួរសំណួរឲ្យមានសុជីវធម៌ និងវិជ្ជមាន។ ឧទាហរណ៍៖ អ្នកគួរតែនិយាយថា “តើខ្ញុំអាចជួយអ្វីបាន?” ជំនួសឱ្យ “តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វី?” ការសួរសំណួរបែបនេះជួយឲ្យអ្នករក្សាគោលបំណងនៃកិច្ចសន្ទនា ព្រមទាំងធ្វើឲ្យដៃគូរសន្ទនាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយផងដែរ។ នៅពេលអ្នកអាចធ្វើអោយមនុស្សដែលអ្នកសួរមានអារម្មណ៍ថាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការនិយាយ ពួកគេហាក់បីដូចជាសម្តែងនូវការឆ្លើយតបជាលក្ខណះផ្លូវការទៅកាន់អ្នកវិញ។ ការធ្វើបែបនេះក៏អាចអោយអ្នកបន្ទសួរពួកគេបានរហូតដែរ។

២. ស្តាប់នូវបញ្ហា

ពេលដែលអ្នកសួរសំណួរបានល្អ នោះប្រាកដណាស់អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតកាន់តែច្រើន ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ការស្តាប់របស់អ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងឆ្លាតវៃ។​ ការសួរសំណួរហើយ តម្រូវអោយអ្នកព្យាយាមស្តាប់ ប្រើភ្នែក និងជំហរមុខរបស់អ្នកទៅកាន់អ្នកឆ្លើយ។ ការយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់បែបនេះ ធ្វើអោយអ្នកឆ្លើយសំណួររឺតតែមានចំណង់ចង់ពិភាក្សាជាមួយអ្នក។ បើអ្នកចង់ទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែច្រើន និងជាអ្នកនិយាយដ៏ល្អនោះគឺ អ្នកត្រូវក្លាយជាអ្នកដែលស្តាប់គេឲ្យបានច្រើន។

៣. ការគិតចង់ដឹង ចង់ឃើញ

អ្នកអាចរៀនពីមនុស្សគ្រប់គ្នាជុំវិញអ្នក។ ការចង់ដឹង ចង់ឃើញ និងចេះសំណួរអាចជួយឲ្យអ្នករៀនបានច្រើនពីអ្នកដ៏ទៃ និងបង្កើនចំណេះដឹងអ្នកលឿនជាងមុន៕

ប្រភព៖ success

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

កម្រងរឿងខ្លីជាច្រើន ប្រកបដោយដំបូន្មានល្អ សម្រាប់អ្នកធ្វើការត្រិះរិះក្នុងជិវិតប្រចាំថ្ងៃ

ខាងក្រោមនេះគឺជាការប្រមូលផ្ដុំ នៃរឿងប្រកដដោយដំបូន្មានល្អ ពីគ្រប់តំបន់ទាំងអស់នៃពិភពលោក។ រឿងទាំងនេះ គឺបញ្ជាក់សេចក្ដីស្រឡាញ់ ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក សេចក្ដីសុចរិត ភាពត្រឹមត្រូវ អាទិភាពក្នុងការរួបរួមសង្គម ជាដើម។ មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងក្មេង ទាំងចាស់នឹងរីករាយក្នុងការអានរឿងទាំងនេះ។ ចូលរួមចែករំលែករឿងទាំងនេះជាមួយមិត្តភក្តិរបស់អ្នក។

តាមរយៈរឿងតូច គំនិតនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យនៃវប្បធម៍របស់មនុស្សយើង។ តាមរយៈរឿងមួយអាចរៀនពីទិដ្ឋភាពនានានៃជីវិតរបស់យើង។ យើងជម្រុញឱ្យអ្នកអានរឿងទាំងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ប្រកបដោយការត្រិះរិះ ហើយយកចំនុចទូន្មានក្នុងរឿងមកអនុវត្តក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។

 1. A Wise Counting
 2. A Wise Old Owl
 3. Baa Baa Black Sheep
 4. Beg Your Pardon Mrs. Hardin
 5. Bell The Cat
 6. Belling The Cat
 7. Betty Botter
 8. Bye Baby Bunting
 9. Cat and Dog were Friends
 10. Clever Thief
 11. Cobbler Cobbler
 12. Cock-a-doodle doo
 13. Come To the Window
 14. Dick An Actor
 15. Diddle Diddle Dumpling
 16. Do You Know the Muffin Man?
 17. Do Your Ears Hang Low?
 18. Doctor Foster
 19. Faithful Jose
 20. Georgie Porgie
 21. Grey Goose and Gander
 22. Haste makes Waste
 23. Hey diddle diddle
 24. Hickory Dickory Dock
 25. Honesty is The Best Policy.
 26. Hunting With The Lion
 27. Long-Eared Puppy
 28. Look before You leap.
 29. My Son John
 30. Night Watchman
 31. Nursery Moral Stories
 32. One Nut and Two Boys
 33. Pride has A Fall.
 34. Satan in Disguise
 35. Selfish Friendship
 36. Sheba and The Monkey
 37. Silly Little Mariam
 38. The Camel and The Jackal
 39. The Cap-Seller and The Monkeys
 40. The Cat and The Fox
 41. The Cat is in the Well.
 42. The Cockerel
 43. The Crooked Tree
 44. The Crow and The Eagle
 45. The Cows and The Lion
 46. The Crane and The Wolf
 47. The Disobedient Boy
 48. The Disobedient Son
 49. The Dog and The Cows
 50. The Dog and The Donkey
 51. The Donkey in Lion’s Skin
 52. The Donkey’s Brain
 53. The Dove and The Ant
 54. The Dreaming Astronomer
 55. The Failed Cock
 56. The Farmer and His Lazy Sons
 57. The Farmer and The Crane
 58. The Farmer and The Sparrows
 59. The Foolish Donkey
 60. The Foolish Hare
 61. The Foolish Wolf’s Flute
 62. The Fox and The Grapes!
 63. The Fox and The Stork – 1
 64. The Fox and The Stork – 2
 65. The Fox and The Crow
 66. The Fox and The Hare
 67. The Fox Without Tail
 68. The Giant and The Traveller
 69. The Girl without Hands
 70. The Golden Goose
 71. The Goose and Its Golden Egg!
 72. The Greedy Lion
 73. The Hare and The Lion
 74. The Hare and The Tortoise
 75. The Horse Who Wanted Safety
 76. The Inexperienced Mouse
 77. The Irresponsible Ox
 78. The King Cobra and The Ants
 79. The King and The Spider
 80. The Lion and The Frog
 81. The Lion and The Hog
 82. The Lion and The Mouse! : 1
 83. The Lion and The Mouse! : 2
 84. The Little Elves – 1
 85. The Little Elves – 2
 86. The Milk-Maid’s Dream
 87. The Mongoose and The Child
 88. The Mother Frost
 89. The Old Witch
 90. The Old Woman on the Moon
 91. The Peacock and The Crane
 92. The Poor Farmer
 93. The Poor Man’s Wealth
 94. The Proud Donkey
 95. The Red Hen and Her Friends
 96. The Right Person
 97. The Scared Little Mouse
 98. The Saint’s Wisdom
 99. The Salt Vendor and His Donkey
 100. The Shepherd Boy and The Wolf
 101. The Six Swans
 102. The Son of The Lioness
 103. The Story of The Desert
 104. The Thirsty Crow!
 105. The Tricky Fox
 106. The Truthful Woodcutter
 107. The Two Frogs
 108. The Two Pots
 109. The Valiant Tailor
 110. The Widow and Her Little Maidens
 111. The Wind and The Sun
 112. The Wise Cock and The Wicked Fox
 113. The Wise Judge
 114. The Wise Pigeon
 115. The Wolf and the Seven Little Goats
 116. The Wolf in Sheep-skin
 117. Two Silly Goats
 118. The Wolf and The Crane
 119. Two Friends and The Bear

Link ខាងក្រោមជារឿងសម្រាប់កុមារ។
http://ahladang.com/archives/6307

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បី ទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

វិធីក្នុងការពិនិត្យមើល Plagiarism

Plagiarism គឺជាការយក ឫចម្លងការងាររបស់អ្នកដ៏ទៃ ឫគំនិតរបស់អ្នកដ៏ទៃមកធ្វើជារបស់ខ្លួន។ Plagiarism នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា បទល្មើសនៃការសិក្សា (Academic Crime)។ ការដែលយកការងារ ឫគំនិតរបស់អ្នកដ៏ទៃ ដោយមិនបានសុំកម្មសិទ្ធបញ្ញាគឺត្រូវមានទោស។ បើយើងក្រឡេកមកមើកការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ ជាពិសេសសិស្សមហាវិទ្យាល័យ តែងតែត្រូវបានសាស្ត្រាចារ្យ ប្រាប់ថាចូលកំចម្លងកិច្ចការមកពីអ៊ីនធឹណេតទាំងស្រុងព្រោះនេះជាទង្វើមិនល្អ ហើយសាស្ត្រាចារ្យខ្លះក៏បានមិនបានឲ្យពិន្ទុទៅសិស្សណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះដែរ។ តើធ្វើយ៉ាងដូចម្ត៉េចទើបអាចដឹងថាយើង Plagiarism ឬក៏អត់នោះ? ដើម្បីអាចដឹងថាយើង Plagiarism ឬក៏អត់នោះ គឹមានវេបសាយមួយដែលអាចពិនិត្យឯកសារការងាររបស់អ្នកបាន។

ចូលទៅកាន់វេបសាយនេះដើម្បីពិនិត្យឯកសារការងាររបស់អ្នក៖ http://www.quetext.com/

1

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បី ទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

កម្មវិធីជំនួយក្នុងការអានអត្ថបទ

ជំនាញអានគឺជាជំនាញមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងជំនាញធំៗដ៏ទៃទៀតដូចជា ជំនាញស្តាប់ ជំនាញនិយាយ និងជំនាញសរសេរ។ ការលំបាកមួយចំនួនដែល មនុស្សភាគច្រើនតែងតែជួបប្រទះនោះគឺ ការបញ្ចេញសំលេងនៃពាក្យ និងការលើកដាក់សំលេងក្នុងភាសាអង់គ្លេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ដើម្បីជំនួយដល់ការអានរបស់អ្នក យើងសូមនែណាំកម្មវិធីមួយហៅថា “Natural Reader” ដែលកម្មវិធីនេះនឹងអាន រាល់អ្វីដែលអ្នកបានចម្លងចូលក្នុងកម្មវិធីនេះ ហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកក៏អាចរក្សាទុកនូវអត្ថបទដែលបានអាននោះជាសំលេងបានដែរ។

ចុចទីនេះដើម្បីដោនឡូត៖ https://www.naturalreaders.com

មេរៀនជួយឲ្យការបញ្ចេញសម្លេងជាភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកដូចជនជាតិដើម

IPA-English_Page_5

IPA (International Phonetic Alphabet) គឺជាប្រព័ន្ធមួយសម្រាប់តំណាងឲ្យ សូរសំឡេង (Phonetic sound) ក្នុងភាសាអង់គ្លេស ជាមួយនឹងសញ្ញាតំណាង ហើយសញ្ញាតំណាងនេះត្រូវបានគេប្រើជាគំរូដើម្បីបញ្ចេញសម្លេងនៃពាក្យនីមួយៗឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ក្នុងភាសាអង់គ្លេស មាននិមិត្តសញ្ញានៃសម្លេង (Phonetic symbols) ចំនួន ៤៤ ហើយសម្លេងទាំងនោះរួមមាន ស្រះ(សម្លេង ខ្លី និងវែង) ស្រះផ្សំ និងព្យញ្ជានៈ។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងបញ្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីនិមិត្តសញ្ញាទាំង ៤៤។

ទាញយកឯកសារទីនេះ៖ IPA-English

ទស្សនាវីដេអូពន្យល់បន្ថែម

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។