All posts by Akira

ទស្សនៈ Kaizen ក្នុងការវិវត្តន៍ជាវិជ្ជមាន

Kaizen មានប្រភពចេញពីប្រទេសជប៉ុនកាលពីដើមទសវត្ស១៩៥០។ វាមានផ្គុំឡើងដោយ២​ពាក្យ​រួម​មាន៖ Kai (ការផ្លាស់ប្ដូរ) និង Zen (ល្អ)។ រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ន ទស្សនៈនៃពាក្យ​នេះនៅ​តែ​ដើរតួនាទីសំខាន់ ដែលជនជាតិជប៉ុនកំពុងតែអនុវត្ត។ គោលគំនិតសំខាន់​នៅក្នុងទស្សនៈ​មួយ​នេះ​គឺ​ការបង្កើនគុណភាព ការបង្កើនផលិតភាព និងការកាត់បន្ថយការចំណាយតាមយៈការកាត់​បន្ថយ​នូវភាពខ្ជះខ្ជាយ។

ខុសប្លែកពីទស្សនៈដ៏ទៃទៀតនៅក្នុងវិស័យ​ជំនួញ Kaizen តម្រូវអោយមានការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុ​តិចតួចបំផុត ស្របពេលដែលវាពឹងផ្អែកជាចម្បងលើសចាប់ផ្ដើមពី “សកម្មភាពតូចៗ” => “ការវិវត្តន៍ប្រចាំថ្ងៃ” => “ភាពរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលយូរ”។

វិធីសាស្ត្ររបស់ទស្សនៈ Kaizen ត្រូវបានចែកចេញជា២រួមមាន៖

ដំណើរការនៃ Kaizen ផ្ដោតទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងការងាររបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដើម្បីអោយ​ការងារ​កាន់​តែមានប្រសិទ្ធភាព។

លំហូរនៃ Kaizen៖ ផ្ដោតទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរដែលធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូរលំហូរនៃព៏ត៌មាន និងសម្ភារៈនៅក្នុងអង្គភាពទាំងមូល។

វិធីសាស្ត្រក្នុងការអនុវត្តទស្សនៈ Kaizen រួមមាន៤សំខាន់ៗ រួមមាន៖ គម្រោង => ធ្វើ => ពិនិត្យ => សកម្មភាព (Plan-Do-Check-Act or PDCA)។ វាជាវិធីសាស្ត្រតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ (សម្មតិកម្ម, ពិសោធន៍, វាយតម្លៃ) និងផ្ដល់នូវប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកំណត់នូវបញ្ហា និងស្វែងរកដំណោះ​ស្រាយ​ក្នុង​វដ្ដរបស់វា។

១. គម្រោង (Plan)

ជាដំបូង អ្នកត្រូវកំណត់ និងយល់ច្បាស់អំពីបញ្ហារបស់អ្នក ឬក៏ឱកាសដែលអ្នកចង់​ទទួល​ប្រយោជន៍។ ក្នុងដំណាក់ការនេះ រឿងដែលអ្នកត្រូវធ្វើមាន៖ រុករកព័ត៌មានដែលទាក់ទង => កំណត់បញ្ហា => ប្រមូល និងពិនិត្យមើលរាល់ធាតុចូលទំាំងអស់ => វិវត្តន៍ធាតុចូលទំងនោះ​អោយ​ក្លាយ​ជាគម្រោងដំណោះស្រាយក្នុងការអនុវត្តន៍។

២. ធ្វើ (Do)

ពាក្យថា “ធ្វើ” នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺមានន័យថា “សាកល្បង ឬការធ្វើតេស្ដ”។ វាមិនមែនជា​ការ​អនុវត្ត​ន៍ពេញលេញនោះទេ។ បន្ទាប់ពីអ្នកកំណត់ដំណោះស្រាយរួមមក អ្នកអាចសាកល្បងវាក្នុង​ទំហំតួច​មួយក្នុងការអនុវត្តន៍គម្រោងនោះ (Pilot Project)។ ធ្វើដូចនេះ វាអាចជួយកាត់បន្ថយ​នូវ​ការ​ខូចខាតធំដុំ ក្នុងករណីដែលគម្រោងដែលអ្នកបានគ្រោងទុកនោះទទួលបរាជ័យ។

៣. ត្រួតពិនិត្យ (Check)

នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះ អ្នកនឹងវិភាគទៅលើលទ្ធផលដែលបានមកពីការអនុវត្តន៍លើ​គម្រោង​សាក​ល្បង​របស់អ្នក។ ប្រសិនបើវាលទ្ធលើ មិនសាកសមនឹងអ្វីដែលអ្នកបានរំពឹងទុកនោះទេ។ អ្នកអាចត្រឡប់ទៅកាន់ដំណាក់កាលទី១វិញដើម្បីកំណត់រកបញ្ហា និងដំណោះស្រាយ។ តែប្រសិនបើលទ្ធផលដូចគ្នានឹងការរំពឹងទុករបស់អ្នក នោះអ្នកអាចបន្តទៅដំណាក់កាលទី៤បាន។

៤. សកម្មភាព (Act)

នេះគឺជាដំណាក់កាលក្នុងការអនុវត្តន៍អ្វីដែលអ្នកបានព្រាងទុក។ ត្រូវចាំថា វាគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយ និងក៏ជាដំណាក់កាលដំបូងផងដែលក្នុងការធ្វើអោយអង្គភាព ក៏ដូចជាខ្លួនអ្នកកាន់តែមានភាពវិវត្តន៍ប្រសើរឡើង។

សាកល្បងយកទស្សនៈខាងលើនេះ មកអនុវត្តន៍ក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។ នោះអ្នកនឹងមើលឃើញនូវភាពផ្លាស់ប្ដូរពីមួយថ្ងៃ ទៅមួយថ្ងៃ៕

ប្រភព៖ graphicproducts

មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការបង្កើតប្រយោគសំណួរជាមួយនឹង “Wh-questions”

១. ពាក្យសម្រាប់បង្កើតប្រយោគសំណួរអាចជាប្រធាន (subject), កម្មបទ (object), ពាក្យបំពេញន័យ (complement) , កិរិយាសព្ទវិសេស (adverbial)។ សាកល្បងអានសំណួរឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះ និងប្រៀបធៀបនឹងប្រយោគនៅក្នុងវង់ក្រចក។

 • Subject: Who can give me some help? (Someone can give me some help.)
 • Object: What will tomorrow bring? (Tomorrow will bring something.)
 • Complement: Whose is this umbrella? (This umbrella is someone’s.)
 • Adverbial: When are you coming back? (You are coming back some time.)
   • Where is this bus going? (This bus is going somewhere.)
   • Why did everyone laugh? (Everyone laughed for some reason.)

នៅពេលដែលពាក្យសម្រាប់បង្កើតសំណួរគឺជាប្រធាន កិរិយាសព្ទមិនមានការត្រលប់នោះទេ។ លំដាប់លំដោយនៃពាក្យក្នុងប្រយោគសំណួរត្រូវបានប្រើប្រាស់ដូចប្រយោគស្របដែរ។

 • Ex: Who can give me some help?

ប៉ុន្តែ នៅពេលដែលពាក្យសម្រាប់បង្កើតសំណួរគឺជាកម្មបទ ពាក្យបំពេញន័យ ឬក៏ជាកិរិយាសព្ទវិសេស ការត្រលប់កិរិយាសព្ទត្រូវបានប្រើដោយតាមយៈកិរិយាសព្ទជំនួយ (auxiliary verb)។

 • Ex: What will tomorrow bring?
 • Ex: Whose is this umbrella?

សាកល្បងមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះដើម្បីអោយលោកអ្នកយល់កាន់តែច្បាស់៖

 • Subject: Who invited you to the party? (តើនរណាអញ្ជើញអ្នកចូលរួមពីធីជប់លៀង?)
 • Object: Who did you invite to the party? (តើអ្នកអញ្ជើញនរណាខ្លះចូលរួមពិធីជប់លៀង?)

២. ពាក្យសម្រាប់បង្កើតប្រយោគសំណួរក៏អាចជាធ្នាក់របស់កម្មបទដែរ។

 • Ex: Who was the parcel addressed to? (The parcel was addressed to someone.)
 • Ex: Where does Maria come from? (Maria comes from somewhere.)
 • Ex: What are young people interested in these days? (Young people are interested in something these days.)

នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសផ្លូវការ ធ្នាក់ជាទូទៅឈរនៅពីមុខពាក្យសម្រាប់បង្កើតប្រយោគសំណួរ។

 • Ex: To whom was the parcel addressed?
 • Ex: On what evidence was it decided to make the arrest?

ការជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិស្វកម្ម នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ២០១៩-២០២០

ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៩-២០២០ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា នឹងជ្រើសរើសនិស្សិតអោយចូលរៀននៅកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិស្វកម្ម ចំនួន១៨០នាក់ ដែលត្រូវបែងចែកឯកទេសដូចខាងក្រោម៖

 • សំណង់ស៊ីវិល (រូបធាតុ និងគ្រឿងបង្គុំ-សញ្ញាបត្រពីរជាមួយ INSA de Rennes ប្រទេសបារាំង) ចំនួន៣០នាក់
 • ទេពកោសល្យជនបទ (វិស្វកម្មទឹក និងបរិស្ថាន) ចំនួន៣០នាក់
 • កសិឧស្សាហកម្ម និងបរិស្ថាន ចំនួន៣០នាក់
 • ព័ត៌មានវិទ្យា និងទូរគមនាគមន៍ (បច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទចល័ត) ចំនួន៣០នាក់
 • មេកាត្រូនិកវៃឆ្លាត ចំនួន៣០នាក់
 • អគ្គិសនី និងថាមពល (បច្ចេកវិទ្យា និងការគ្រប់គ្រងថាមពល) ចំនួន៣០នាក់

អាហារូបករណ៍៖

១. អាហារូបករណ៍ គម្រោង ARES/ITC ចំនួន ០៦/០២ កន្លែងសម្រាប់គ្រប់ជំនាញឯកទេស

 • ថ្លៃសិក្សារយៈពេលមួយឆ្នាំសិក្សា (១០០០ ដុល្លារ)
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ សម្រាប់រយៈពេលដប់ខែ (២០០ ដុល្លារ/ខែ)

២. អាហារូបករណ៍ ERASMUS+ ចំនួន១១កន្លែង សម្រាប់ឯកទេសសំណង់ស៊ីវិល (រូបធាតុ និងគ្រឿងបង្គុំ)

 • ប្រាក់ឧឧបត្ថម្ភប្រចាំខែនៅប្រទេសបារាំង សម្រាប់រយៈពេលប្រាំខែ
 • សំបុត្រយន្តហោះទៅមក។

៣. អាហារូបករណ៍ គម្រោង AFD-ED ចំនួន២០ កន្លែង សម្រាប់ជំនាញទេពកោសល្យជនបទ (វិស្វកម្មទឹក និងបរិស្ថាន) ឯកទេសវិស្វកម្មទឹក និងអនាម័យក្នុងទីក្នុង

 • ថ្ងៃសិក្សារយៈពេលមួយឆ្នាំសិក្សា (១០០០ ដុល្លារ)
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ សម្រាប់រយៈពេលដប់ខែ (២៥០ ដុល្លារ/ខែ)

លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស៖

 • មានសញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃសមមូល
 • មានសញ្ញាបត្រវិស្វករ បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រ ឬសញ្ញាំបត្រដែលមានតម្លៃសមមូល
 • មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស ឬភាសាបារាំងក្នុងកម្រិតអាចប្រើប្រាស់បាន។

ឈប់ទទួលពាក្យថ្ងៃទី៣០ សីហា ២០១៩

សម្រាប់ទាញយកពាក្យស្នើសុំ ក៏ដូចជាព័ត៌មានលម្អិតនានា៖ https://drive.google.com/drive/folders

សម្គាល់៖ សូមអានខាងក្រោមនេះ ដើម្បីយល់ពីសំណុំលិខិតនានាសម្រាប់ដាក់ពាក្យចូលរៀន ក៏ដូចជាអាហារូបករណ៍។

ការប្រកួតប្រជែងនិស្សិតស្រាវជ្រាវ ២០១៩

លក្ខខណ្ឌ៖

ការប្រកួតប្រជែងនិស្សិតស្រាវជ្រាវ២០១៩ បើកចំពោះរាល់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដែលមានលក្ខណៈដូចជា៖

 • ជានិស្សិតកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ ទាំងស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជន
 • បេក្ខជនត្រូវតែបង្កើតជាក្រុម ដែលមានសមាជិក២-៣នាក់ (ក្រុមនីមួយៗត្រូវបានសមាជិកស្រ្តី និងបុរស)
 • សមាជិកក្រុមនីមួយៗអាចមកពីសាកលវិទ្យាល័យដូច ឬខុសគ្នា។ ប៉ុន្តែ បើក្រុម ដែលបេក្ខជនមកពីសាកលវិទ្យាល័យ២ផ្សេងគ្នា ក្រុមនោះត្រូវតែជ្រើសរើសសាកលវិទ្យាល័យតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលជាតំណាង។

ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី ៣០ កញ្ញា ២០១៩

ដំណើរការក្នុងការប្រកួត៖

១. ប្រគល់ទម្រង់នៃពាក្យស្នើសុំ និង concept note (៣០ កញ្ញា ២០១៩)

២. ចូលរួមសិក្ខាសិលាបណ្ដុះបណ្ដាល ទាក់ទងនឹងការស្រាវជ្រាវ (១៩ តុលា ២០១៩)

៣. ប្រគល់សំណើរស្រាវជ្រាវ (Research Proposal) (២៥ វិច្ឆិកា ២០១៩)

៤. ប្រគល់គម្រោងស្រាវជ្រាវពេញលេញ ជាមួយនឹងស្លាយ (Slide) នៃបទបង្ហាញ និងវីដេអូខ្លីប​ (១៤ កុម្ភៈ ២០២០)

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត និងពាក្យស្នើសុំនានា៖ Cambodian Student Research Competition

ឱកាសអាហារូបករណ៍ជំនាញបច្ចេកទេសជួសជលរថយន្តពីក្រុមហ៊ុន តូយ៉ូតា (ខេមបូឌា)

លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស៖

 • មានកម្រិតវប្បធម៌ត្រឹមថ្នាក់ទី១២ (ជាប់ ឬធ្លាក់)
 • ផ្ដល់អទិភាពចំពោះសិស្សក្រីក្រ និងអ្នកមានឆន្ទៈខ្ពស់និងស្រលាញ់ជំនាញនេះ
 • មានអាយុចន្លោះពី ១៦ឆ្នាំ ទៅ ៣៥ឆ្នាំ
 • មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការសិក្សាជំនាញបច្ចេកទេស ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពរស់នៅ
 • មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសខ្លះកាន់តែប្រសើរ

ការដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ ត្រូវផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប ជាមួយនឹងរូបថតបច្ចុប្បន្ន មកកាន់អាសយដ្ឋានខាងក្រោម ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

អាសយដ្ឋាន៖
មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រអប់សំបុត្រលេខ ១០១៥
គ្រប់សាខាទាំងអស់ របស់ក្រុមហ៊ុន តូយ៉ូតា (ខេមបូឌា)
០១៧ ២២២ ៥៣២ / ០៨៦ ៥០០ ៥០៥