All posts by Akira

អាហារូបករណ៍ Civil Society Leadership Awards ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត

អាហារូបករណ៍ Civil Society Leadership Awards ជាអាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុណ្ឌិត។

លក្ខខណ្ឌ៖

 • មានសញ្ជាតិខ្មែរ (ឬសញ្ជាតិតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀត)
 • បង្ហាញពីភាពចាស់ទុំ ភាពបទបែន និងសក្ដានុពលភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងសង្គមស៊ីវិល
 • មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ជាមួយនឹងពិន្ទុសិក្សាល្អ
 • បង្ហាញពីបទពិសោធអាជីពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញដែលជ្រើសរើស
 • បង្ហាញពីភាពស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស, អាល្លឺម៉ង់, ឬបារាំង តាមតម្រូវការរបស់សាលានីមួយៗ
 • អាចចូលរួមវគ្គ intensive pre-academic summer school នៅក្នុងខែកក្កដា ឬសីហា ២០២០ និងចាប់ផ្ដើមចូលសិក្សាខែសីហា ឬកញ្ញា ២០២០
 • អាចទទួល និងរក្សាបានទិដ្ឋាការសិក្សាតាមប្រទេសដែលទទួលយក
 • បង្ហាញពីឆន្ទៈចំពោះប្រទេសកំណើត ឬតំបន់ដើម្បីពង្រឹងអភិវឌ្ឍសង្គម។

មុខវិជ្ជាដែលសិក្សារួមមាន៖

 • Communications, Journalism & Media
 • Culture, History & Society
 • Development Studies
 • Economics
 • Education Management & Leadership
 • Environment & Natural Resource Management
 • Gender Studies
 • Human Rights
 • Law (including Human Rights law)
 • Politics & International Studies
 • Public Health Policy & Health Management
 • Public Administration
 • Public Policy
 • Social Policy
 • Social Work

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ឧសភា ២០១៩

ព័ត៌មានលម្អិត៖ https://www.opensocietyfoundations.org/

JOB ANNOUCEMENT at Advanced Centre for Empowerment (ACE)

The Advanced Centre for Empowerment (ACE) is an independent Cambodian NGO established in Phnom Penh on February 15th, 2009 and officially registered with the Ministry of Interior in May of 2011. The mission of ACE is to provide education, housing, training, and work experience to disadvantaged children and youths in Cambodia.

ACE runs 5 centres and serves over 800 impoverished children through our health and hygiene program, life skills trainings, and English classes within their communities in Phnom Penh and remote area in Kandal Province.

ACE is looking for qualified and committed candidates to fill the following positions in Phnom Penh:

Part-time English Teacher (1 positions)

Working Hour: Monday-Friday (afternoon)

Location: Phnom Penh

Job Requirements

 • Females are encouraged to apply
 • Excellent English language ability
 • At least six months teaching experience with kids or youth in English
 • A positive working attitude and the ability to work in underprivileged communities
 • Willing to take on new challenges and to develop oneself

 

Part-time English Teacher Intern (2 positions)

Working Hour: Monday-Friday (either part-time or fulltime)

Duration: 3-6 months

Job Requirements

 • Females are encouraged  to apply
 • Good command of English language, both written and oral
 • A positive attitude and the ability to work with underprivileged communities
 • Willing to take new challenges to develop oneself

 

Project Support Officer Intern (2 positions)

Working Hour: Monday-Friday (either part-time or fulltime)

Duration: 3-6 months

Job Requirements

 • University student or new graduate (Degree or field of study in English Literature, Education, Communication, Development is a plus)
 • Good command of English both written and oral
 • Have some experience with projects, community organizing, or education is a plus
 • Possess some administrative skills and good attention to details
 • Proficient in Microsoft Office and the Internet
 • Have some experience with social media usage such as Facebook, Youtube etc

Job Benefits

 • Small compensation will be provided
 • Opportunities to work with the impoverish children and youths at the community
 • Opportunities to receive trainings on leadership and other life skills
 • Gain experience and learn more about administrative tasks and project management
 • Certification of completion and recommendation letter will be provided at the end of the volunteer period

How to Apply:

Interested candidates should submit a cover letter and CV of no more than 3 pages to: [email protected]  

Only shortlisted candidates will be invited for an interview. Application Deadline:  15th March 2019 at 5:00pm

Requirements for Shortlisted Candidates:

 • Short listed applicants will be contacted to schedule an interview at the ACE office
 • Short listed applicants will be asked to present documents including CV, cover letter and certificates of education. (These documents are only required for applicants shortlisted for the interview).

Contact details:

 • Address: #26 & 28, St. Berk Tmey 271, Tom Noptek, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia (Near Sovanna Shopping Centre)
 • Email: [email protected], Phone: 086 667 586/ 017 2939 50/ 023 6768 337, Website: www.acekh.org.

TEDxKramuonSarSt – your first world-class TEDx event organized by Cambodian Youth!

Due to the overwhelming success that we received from our previous TEDx event, TEDxAbdulCarimeSt, we are ecstatic and proud to present to you – TEDxKramuonSarSt, which will be organized by a group of talented and passionate Cambodian youth from all walks of life. Our vision for TEDxKramuonSarSt is to spread innovative and groundbreaking ideas that are worth sharing, and it is also a platform for Cambodian gifted voices to be heard on a international platform of TED community. We strongly believe that our effort will generate positive impacts to the local community and to Cambodia as a whole.

TEDxKramuonSarSt is a type of standard TEDx event where live TED-like talks and videos previously recorded at TED conferences are shared with the community.  Not to be mistaken with TED which is an annual event that brings together the world’s leading thinkers and doers to share ideas that matter in any discipline—technology, entertainment, design, science, humanities, business, and development. As TEDx Events are fully planned and coordinated independently each with their own respective content and unique design that are developed exclusively.

Additionally, TEDxKramuonSarSt will be held on the February 24th, 2019 at Black Box Theatre of the International School of Phnom Penh (ISPP) from 1 p.m. to 5 p.m. local time. Our eight speakers are invited to share their perceptions on each distinctive theme ranging from technology to arts and even mentality. Despite the diverse topics, the event itself accentuates on “The essence of the reality” which emphasizes on creating a new experience for listeners by introducing different perspectives on many prevalent matters. TEDxKramuonSarSt creates a platform that serves as an engagement between speakers and their designated audiences. Thus, for us to continue our work, we need your support and encouragement. Only through the success of the event will we be able to share our speakers’ talks worldwide through the international platform of TEDx with over 11 million subscribers and billions of viewers around the world.

In order to become a participant of TEDxKramuonSarSt, we need you to put your effort into participating in different contests which are organized by our organizing team and our partner, Chip Mong Commercial Bank. The contests will walk you through different themes of our eight speakers, and their purpose is to get you to have a deeper look into each theme before hearing the insightful ideas brought to you by our speakers about it. By participating in our contests, you will not only prove yourself as a real and enthusiastic TEDx participant, but you will also stand a chance to win our Premium TEDxKramuonSarSt Ticket and Items.

With the strong support we have received along the journey since our last year event, our organizing team does believe that TEDxKramuonSarSt will thrive to be another milestone in our local community.  We will work our best under our vision and the vision of TED community, and we promise to both bring the worth spreading into Cambodia and raise Cambodian voice onto the international stage of TED and TEDx. In addition to that, TEDxKramuonSarSt Team has been working each day and night to make sure that all the participants will get to have the best TED-like experience possible in our event this year.

We cannot also forget our partners who have helped make it possible for us to bring TEDxKramuonSarSt into life, for, without the tremendous support from them, TEDxKramuonSarSt wouldn’t happen. We would like to express our sincere appreciation toward our Partners which are Chip Mong Commercial Bank, Brown, and Sabay. We would also like to show our gratitude toward other sponsors such as The Desk Coworking Space, Khmer Brewery, Sovannaphumi Association, AXION Wedding, Canon, and Aladang.

For more exciting information about TEDxKramuonSarSt 2019, you can keep yourself updated with all of our social media channels, including Facebook, Instagram, and Tweeter.

 

 

TEDxKramuonSarSt – your first world-class TEDx event organized by Cambodian Youth!

Due to the overwhelming success that we received from our previous TEDx event, TEDxAbdulCarimeSt, we are ecstatic and proud to present to you – TEDxKramuonSarSt, which will be organized by a group of talented and passionate Cambodian youth from all walks of life. Our vision for TEDxKramuonSarSt is to spread innovative and groundbreaking ideas that are worth sharing, and it is also a platform for Cambodian gifted voices to be heard on a international platform of TED community. We strongly believe that our effort will generate positive impacts to the local community and to Cambodia as a whole.

TEDxKramuonSarSt is a type of standard TEDx event where live TED-like talks and videos previously recorded at TED conferences are shared with the community.  Not to be mistaken with TED which is an annual event that brings together the world’s leading thinkers and doers to share ideas that matter in any discipline—technology, entertainment, design, science, humanities, business, and development. As TEDx Events are fully planned and coordinated independently each with their own respective content and unique design that are developed exclusively.

Additionally, TEDxKramuonSarSt will be held on the February 24th, 2019 at Black Box Theatre of the International School of Phnom Penh (ISPP) from 1 p.m. to 5 p.m. local time. Our eight speakers are invited to share their perceptions on each distinctive theme ranging from technology to arts and even mentality. Despite the diverse topics, the event itself accentuates on “The essence of the reality” which emphasizes on creating a new experience for listeners by introducing different perspectives on many prevalent matters. TEDxKramuonSarSt creates a platform that serves as an engagement between speakers and their designated audiences. Thus, for us to continue our work, we need your support and encouragement. Only through the success of the event will we be able to share our speakers’ talks worldwide through the international platform of TEDx with over 11 million subscribers and billions of viewers around the world.

In order to become a participant of TEDxKramuonSarSt, we need you to put your effort into participating in different contests which are organized by our organizing team and our partner, Chip Mong Commercial Bank. The contests will walk you through different themes of our eight speakers, and their purpose is to get you to have a deeper look into each theme before hearing the insightful ideas brought to you by our speakers about it. By participating in our contests, you will not only prove yourself as a real and enthusiastic TEDx participant, but you will also stand a chance to win our Premium TEDxKramuonSarSt Ticket and Items.

With the strong support we have received along the journey since our last year event, our organizing team does believe that TEDxKramuonSarSt will thrive to be another milestone in our local community.  We will work our best under our vision and the vision of TED community, and we promise to both bring the worth spreading into Cambodia and raise Cambodian voice onto the international stage of TED and TEDx. In addition to that, TEDxKramuonSarSt Team has been working each day and night to make sure that all the participants will get to have the best TED-like experience possible in our event this year.

We cannot also forget our partners who have helped make it possible for us to bring TEDxKramuonSarSt into life, for, without the tremendous support from them, TEDxKramuonSarSt wouldn’t happen. We would like to express our sincere appreciation toward our Partners which are Chip Mong Commercial Bank, Brown, and Sabay. We would also like to show our gratitude toward other sponsors such as The Desk Coworking Space, Khmer Brewery, Sovannaphumi Association, AXION Wedding, Canon, and Aladang.

For more exciting information about TEDxKramuonSarSt 2019, you can keep yourself updated with all of our social media channels, including Facebook, Instagram, and Tweeter.

 

 

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​សិក្សានៅប្រទេស​ថៃ

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​ សិក្សា​នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ Walailak​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៩

សាកលវិទ្យាល័យ Walailak បាន​បើក​កម្មវិធី​​សិក្សា​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​ Doctor of Philosophy Program in Science (International Program) សម្រាប់​និស្សិត​គ្រប់​រូប​ទូទាំង​សាកលលោក។

លក្ខខណ្ឌ៖

 • បើកចំហរសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិ
 • មានពិន្ទុខ្ពស់ក្នុងប្រតិបតត្តិពិន្ទុ (ទាបបំផុង ៣.៥/៤.០០ សម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ឬ៣.២៥/៤.០០ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ)
 • សិក្សារយៈពេល៣ និង៤ឆ្នាំសម្រាប់កម្មវិធីថ្នាក់បណ្ឌិតនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា​អន្តរជាតិខាងក្រោម៖
  • វិទ្យាសាស្ត្រ (Science)
  • គ្រប់គ្រង (Management)
  • វិស្វកម្ម (Engineering)
  • វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល (Health Science)
  • កសិកម្ម (Agriculture)
 • ត្រូវតែមានការតាំងចិត្តធ្វើជាអ្នកជំនួយការបង្រៀន ឬស្រាវជ្រាវ

ផុតកំណត់៖ ផុតកំណត់ថ្ងៃទី២៤ ធ្នូ ២០១៨

ដើម្បីចុះឈ្មោះ៖ https://grad.wu.ac.th/apply

ព័ត៌មានលម្អិត៖ https://grad.wu.ac.th/scholarships