ភាសាអង់គ្លេស

សិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ប្រយោគអកម្ម (Passive Voice)

I. កាល (Tenses) និងទិដ្ឋភាព (Aspects) នៅក្នុងប្រយោគអកម្ម ១. កិរិយាស័ព្ទអកម្មមានទម្រង់ “be” + “passive participle”។ “be” គឺជាកាលដែលស្មើនឹងកាលនៃទម្រង់សកម្ម (active form)។ “passive participle” មានទម្រង់ដូច past... អាន​បន្ត

ដំណើរទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេស៖ ចង់បានអាហារូបករណ៍ Chevening ដែររឺទេ?

នេះជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ប្អូនៗនិស្សិតដែលចង់បានអាហារូបករណ៍ Chevening ទៅសិក្សានៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយ។ កុំអោយឱកាសនេះកន្លងផុតទៅហួសអោយសោះ។ កម្មវិធីនេះផ្ទាល់ត្រូវបានរៀបចំដោយ Springboard for Cambodia... អាន​បន្ត

របៀបប្រើប្រាស់ Question Tags

១. របៀបប្រើប្រាស់ Question Tags ក. នៅពេលដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់ question tag នៅក្នុងប្រយោគដែលមានកិរិយាសព្ទជំនួយ (auxilary verb) ទម្រង់អវិជ្ជមានរបស់វាគឺ auxiliary verb + n’t + pronoun។ ឧទាហរណ៍៖ It’s raining, isn’t it? You’ve finished, haven’t you? We can go now, can’t we? ខ. នៅក្នុងប្រយោគដែលប្រើប្រាស់... អាន​បន្ត

របៀបបង្កើតប្រយោគបដិសេធ (Negative Statement)

១.​ Not ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមួយកិរិយាសព្ទ នៅក្នុងប្រយោគបដិសេធជាទូទៅ “not” ឬ ”n’t” ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅពីក្រោយកិរិយាសព្ទជំនួយ (auxiliary verb)។ យើងប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ do ឬ​ does ដើម្បីជាជំនួយនៅក្នុងប្រយោគបដិសេធ​ធម្មតា (Simple... អាន​បន្ត

របៀបប្រើប្រាស់ If, as long as, unless, in case etc

១. If និង when អ្នករាល់គ្នាប្រហែលជាមានការភ័ណ្ឌច្រឡំក្នុងការញែកការប្រើប្រាស់ពាក្យ “When” និង “If”។ សាកល្បងពីពណ៌នាភាពខុសគ្នានៃប្រយោគទាំង២ខាងក្រោម៖ If the doctor comes, can you let her in? When the doctor comes, can you let her in? ក្នុងប្រយោគទី១​ ពេទ្យប្រហែលជាមក (The doctor might... អាន​បន្ត