អាហារូបករណ៍

GPA​ ទាបមិនមែនជាបញ្ហាក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍នោះទេ

ថ្ងៃនេះ គេហទំព័រអាឡាដាំងនឹងធ្វើការបកស្រាយលើចំនុចមួយដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់សិស្សនិស្សិតរបស់យើងទាក់ទងនឹងការដាក់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេស។... អាន​បន្ត

ប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខជន ២៨៤នាក់ ចូលបម្រើការងារក្នុងប្រភេទក្របខ័ណ្ឌ “ក” នៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខជនសរុបចំនួន ២៨៤នាក់ ចូលបម្រើការងារក្នុងប្រភេទក្របខ័ណ្ឌ "ក"។ បេក្ខជនដែលមានចំនាប់អារម្មណ៍សូមអាននូវការណែនាំខាងក្រោម៖ Source:... អាន​បន្ត