ភាសាអង់គ្លេស

សិក្សាអំពី Hyperbole នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស

Hyperbole គឺជាការប្រើប្រាស់ភាសាបំផ្លើស ពីលើអ្វីដែលអ្នកចង់មានន័យ ឬសង្កត់ន័យ។ ជាទូទៅ វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើអោយអ្វីមួយស្ដាប់ទៅដូចជាធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្វីដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែង។ ចំពោះអ្នកដែលដូចចិត្តត្រាម៉ា (drama)... អាន​បន្ត

សិក្សា Metaphor នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស

អ្វីទៅជា Metaphor? ពាក្យប្រៀបធៀប ឬ Metaphor គឺជាទម្រង់ក្នុងការនិយាយក្នុងន័យបញ្ឆិតបញ្ឆៀង ឬបង្កប់នូវអត្ថន័យប្រៀបធៀប រវាងរបស់ពីរដែលមិនពាក់ព័ន្ធគ្នា ប៉ុន្តែ វាមិនលក្ខណៈដូចគ្នាមួយចំនួន។ និយាយមួយបែបទៀត... អាន​បន្ត

សិក្សា Roots of Words នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស

នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស ពាក្យឬស (Roots of Words) បានមកពី២ប្រភព ដែលមានជាអាថ៌ភាសាក្រិចបុរាណ និងឡាតាំង (Latin)។ ពាក្យឬសនេះមានការពេញនិយមជាខ្លាំងក្នុងការបង្កើតពាក្យថ្មីៗ ជាពិសេសក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា។ តោះ!... អាន​បន្ត

យល់ដឹងអំពី Causative Verbs និងការប្រើប្រាស់របស់វា

Causative verbs គឺជាកិរិយាស័ព្ទដែលធ្វើឲ្យអ្វីមួយកើតឡើង។ ជាទូទៅ វេយ្យាករណ៍បែបនេះតែងតែ មាននៅក្នុងតេស្ត TOEFL PBT/ITP ក្នុងចំនុច Structure and Written Expression។ Causative verbs មានដូចជា Let, Make, Have, Get, Help។ ខាងក្រោមនេះគឺជារបៀប្រើប្រាស់ និងឧទាហរណ៍៖ LET =... អាន​បន្ត

មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការបង្កើតប្រយោគសំណួរជាមួយនឹង “Wh-questions”

១. ពាក្យសម្រាប់បង្កើតប្រយោគសំណួរអាចជាប្រធាន (subject), កម្មបទ (object), ពាក្យបំពេញន័យ (complement) , កិរិយាសព្ទវិសេស (adverbial)។ សាកល្បងអានសំណួរឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះ និងប្រៀបធៀបនឹងប្រយោគនៅក្នុងវង់ក្រចក។ Subject: Who can give me some help? (Someone can give me some help.) Object: What will tomorrow... អាន​បន្ត