ភាសាជប៉ុន

រៀនភាសាជប៉ុន​ 「ありがとうございます」⇔「あざっす」

សួស្តីបងប្អូនខ្មែរ! តើអ្នកទំាងអស់គ្នា ចង់ចេះនិយាយភាសាជប៉ុនដែរឬទេ? បើចង់! តោះរៀនភាសាជប៉ុន ជាមួយនិងគ្រូជនជាតិខ្មែរ ដែលមានពន្យល់ជាភាសាខ្មែរផងដែរ។រៀនដោយឥតគិតថ្លៃ... អាន​បន្ត

រៀនភាសាជប៉ុន ការប្រើប្រាស់「おつかれさま!」「おつかれ!」

សួស្តីបងប្អូនខ្មែរ! តើអ្នកទំាងអស់គ្នា ចង់ចេះនិយាយភាសាជប៉ុនដែរឬទេ? បើចង់! តោះរៀនភាសាជប៉ុន ជាមួយនិងគ្រូជនជាតិខ្មែរ ដែលមានពន្យល់ជាភាសាខ្មែរផងដែរ។រៀនដោយឥតគិតថ្លៃ... អាន​បន្ត

រៀនភាសាជប៉ុន ‪#‎L9 ការណែនាំខ្លួនជាភាសាជប៉ុន(じこしょうかい)

https://www.youtube.com/watch?v=zH7FlboeIJw សួស្តីបងប្អូនខ្មែរ! តើអ្នកទំាងអស់គ្នា ចង់ចេះនិយាយភាសាជប៉ុនដែរឬទេ? បើចង់! តោះរៀនភាសាជប៉ុន ជាមួយនឹងគ្រូជនជាតិខ្មែរ ដែលមានការពន្យល់ជាភាសាខ្មែរផងដែរ។រៀនដោយឥតគិត­ថ្លៃ... អាន​បន្ត

រៀនភាសាជប៉ុន ‪#‎L8 មេរៀនទី8 ការបញ្ចេញសំលេង[ かたかな(katakana)]

សួស្តីបងប្អូនខ្មែរ! តើអ្នកទំាងអស់គ្នា ចង់ចេះនិយាយភាសាជប៉ុនដែរឬទេ? បើចង់! តោះរៀនភាសាជប៉ុន ជាមួយនិងគ្រូជនជាតិខ្មែរ ដែលមានពន្យល់ជាភាសាខ្មែរផងដែរ។រៀនដោយឥតគិត­ថ្លៃ... អាន​បន្ត

រៀនភាសាជប៉ុន ‪#‎L7‬ ការបញ្ចេញសំលេង[ ん ]

សួស្តីបងប្អូនខ្មែរ! តើអ្នកទំាងអស់គ្នា ចង់ចេះនិយាយភាសាជប៉ុនដែរឬទេ? បើចង់! តោះរៀនភាសាជប៉ុន ជាមួយនិងគ្រូជនជាតិខ្មែរ ដែលមានពន្យល់ជាភាសាខ្មែរផងដែរ។រៀនដោយឥតគិត­ថ្លៃ... អាន​បន្ត