ភាសាជប៉ុន

រៀនភាសាជប៉ុនមេរៀន​​ទី​១ ​ហីុរ៉ាហ្គាណា៖ Hiragana​

  សួរស្តីបងប្អូនខ្មែរ។ តើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ចេះនិយាយភាសាជប៉ុនដែររឺទេ? បើចង់ តោះរៀនភាសាជប៉ុនជាមួយនិងគ្រូជនជាតិខ្មែរ ដែលមានពន្យល់ជាភាសាខ្មែរផងដែរ។... អាន​បន្ត

រៀនភាសាជប៉ុន សំរាប់អ្នកមិនទាន់ចេះទាល់តែសោះ

សួស្តីបងប្អូនខ្មែរ! តើអ្នកទំាងអស់គ្នា ចង់ចេះនិយាយភាសាជប៉ុនដែរឬទេ? បើចង់!... អាន​បន្ត