ចំនេះដឹង

វាគ្មិនល្បីៗទាំង ១០ រូប នឹងមកចែករំលែកបទពិសោធនក្នុង Startups Conference 2019

ក្នុងបរិបទពិភពលោកកំពុងមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនេះ ការបង្កើតគំនិតអាជីវកម្ម និងនវានុវត្តន៍​ជាគន្លឹះយ៉ាងសំខាន់​ក្នុងការ​ជំរុញឱ្យប្រទេសនីមួយ​មានលទ្ធភាពកាន់តែច្រើនដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែង។ លើសពីនេះទៅទៀត... អាន​បន្ត

TEDxKramuonSarSt – your first world-class TEDx event organized by Cambodian Youth!

Due to the overwhelming success that we received from our previous TEDx event, TEDxAbdulCarimeSt, we are ecstatic and proud to present to you - TEDxKramuonSarSt, which will be organized by a group of talented and passionate Cambodian youth from all walks of life. Our vision for TEDxKramuonSarSt is to spread innovative and groundbreaking ideas that are worth sharing, and it is also a platform for Cambodian gifted voices to be heard on a international platform of TED community. We strongly believe that our effort will generate positive impacts to the local community and to Cambodia as a... អាន​បន្ត

TEDxKramuonSarSt – your first world-class TEDx event organized by Cambodian Youth!

Due to the overwhelming success that we received from our previous TEDx event, TEDxAbdulCarimeSt, we are ecstatic and proud to present to you - TEDxKramuonSarSt, which will be organized by a group of talented and passionate Cambodian youth from all walks of life. Our vision for TEDxKramuonSarSt is to spread innovative and groundbreaking ideas that are worth sharing, and it is also a platform for Cambodian gifted voices to be heard on a international platform of TED community. We strongly believe that our effort will generate positive impacts to the local community and to Cambodia as a... អាន​បន្ត

ឱកាសការងារជា Desk Officer for Development Cooperation នៅស្ថានទូតធអាល្លឺម៉ង់

ស្ថានទូតសាធារណៈរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញ ជ្រើសរើសមន្ត្រី Desk Officer for Development Cooperation លក្ខខណ្ឌ៖ មានបរិញ្ញាបត្រ ឬអនុបណ្ឌិតក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច, វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ, វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម, ច្បាប់,... អាន​បន្ត

ដំណឹងជ្រើសរើសអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ត្រូវការជ្រើសរើសអ្នកស្រាវជ្រាវដែលគ្រូបង្រៀន ឬអតីតគ្រូបង្រៀនឯកទេសប្រវត្តិវិទ្យាចំនួន២០នាក់ ឲ្យចូលរួមក្នុងការ សរសេរសំណេរ “ប្រវត្តិសាស្ត្រចេញពីភូមិ”... អាន​បន្ត